สาระที่ ๑ การอ่าน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สาระที่ ๑    การอ่าน

มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา ในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน               

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการอ่าน สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้เรื่องอื่นไปเป็นอย่างดี

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

. ระบุความแตกต่างของ

    คำที่มีความหมายโดยตรง และ    ความหมายโดยนัย 

 ( ONET 60 )

คำในภาษาไทยมีทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยผู้อ่านจะต้องพิจารณาบริบทของคำแล้วแปลความหรือตีความจึงจะสามารถบอกความหมายของคำได้

บอกความหมายของคำที่มีความหมายโดยตรงหรือโดยนัยจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ ได้ 

. ระบุใจความสำคัญและ

    รายละเอียดของข้อมูลที่

    สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน

  ( ONET 60 )

การอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ ผู้อ่านจะต้องระบุใจความสำคัญและใจความรองซึ่งสนับสนุน

ใจความหลัก ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านสามารถสรุปใจความสำคัญและรายละเอียดของเรื่องได้

ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน

๔. อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน

  ( ONET 60 )

การเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด เป็นการสรุปเรื่องราวที่อ่านในรูปแบบของกรอบหรือภาพ และมีการเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหา   การบันทึก ย่อความ รายงาน เป็นการสรุปเรื่องที่อ่านในรูปแบบของงานเขียนสั้นๆ ระบุใจความสำคัญ และเขียนขยายความให้เกิดความชัดเจนตามลำดับ

เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงานจากเรื่องที่อ่านได้

 

. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจด้ดีขึ้น  

  ( ONET 60 )

การอ่านโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบเรื่องที่อ่านกับงานเขียนเรื่องอื่น ๆ ในด้านเนื้อหา กลวิธีการนำเสนอ และคุณค่าของงานเขียนจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

อ่านงานเขียนแล้ววิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินใน

เชิงเปรียบเทียบได้

ประเมินความถูกต้องของข้อมูล ที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน  ( ONET 60 )

 

การอ่านข่าว เหตุการณ์ สารคดีผู้อ่านจะต้องประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่านด้วยข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น ๆ นำมาประกอบการพิจารณาลงความเห็น

อ่านแล้วประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่านด้วยข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ 

 

. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล      การลำดับความ และ ความเป็นไปได้ของเรื่อง  

 ( ONET 60 )  

การวิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การลำดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน โดยอาศัยหลักการ วิธีการ และข้อมูลที่เชื่อถือได้มาประกอบ ทำให้การวิจารณ์เรื่องต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิจารณ์ความสมเหตุสมผล 

การลำดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่องทีอ่านได้

๘. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

 ( ONET 60 ) 

การแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ต้องอาศัยหลักการ วิธีการ ข้อมูล เหตุผลมาประกอบ จะทำให้การแสดงความคิดเห็นโต้แย้งมีเหตุมีผลน่าเชื่อถือมากขึ้น

แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน   

๙.  ตีความและประเมินคุณค่า      แนวคิดที่ได้จากงานเขียน    อย่างหลากหลาย เพื่อนำไปใช้     แก้ปัญหาในชีวิต

 ( ONET 60 )

การอ่านตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียนหลากหลาย ทั้งด้านการใช้ภาษา วิธีการเขียน และข้อคิดในการดำรงชีวิต จะทำให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตได้

ตีความและประเมินคุณค่าที่ได้รับจากการอ่านและนำไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาในชีวิตได้

๑๐.มีมารยาทในการอ่าน 

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดตัวนี้ให้จัด

กิจกรรมรวมกับตัวชี้วัดที่ ๑

ในการอ่านใดๆ สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงคือต้องมีมารยาทในการอ่าน เพื่อให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

อ่านอย่างมีมารยาทเป็นแบบอย่างและให้ข้อคิดแก่ผู้อื่นได้

หน้าเว็บย่อย (10): reading1 reading10 reading2 reading3 reading4 reading5 reading6 reading7 reading8 reading9
Comments