สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สาระที่ ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม

มาตรฐาน  ท ๕.        เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า

                                        และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

. สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม     และวรรณกรรมท้องถิ่น ในระดับ ที่ยากยิ่งขึ้น   ( ONET 60 )

หลักการสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม


PowerPoint

สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่านได้

๒. วิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่า     จากวรรณคดีและวรรณกรรม  ที่อ่าน  ( ONET 60 )

หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย

 

วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้

. สรุปความรู้ และข้อคิด จากการอ่าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ( ONET 60 )

๑.หลักการวิเคราะห์คุณค่าและ  ข้อคิดจากวรรณคดีและ  วรรณกรรม

๒.การประยุกต์ใช้ความรู้และ  ข้อคิด

สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

. ท่องจำและบอกคุณค่า   บทอาขยานตามที่กำหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า ตามความสนใจ และนำไปใช้อ้างอิง

๑.หลักการอ่านบทร้อยกรอง

๒.หลักการวิเคราะห์คุณค่าของบท ร้อยกรอง

 

ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิงได้

 

ć
ไอหยุ หมัดชูดชู,
10 ส.ค. 2559 09:11
Comments