สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สาระที่ ๓    การฟัง การดู และการพูด

มาตรฐาน ท ๓.๑          สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

. แสดงความคิดเห็นและประเมิน

     เรื่องจากการฟังและการดู

การฟังและดูอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ฟังหรือผู้ดูจะต้องฟังหรือดูอย่างตั้งใจวิเคราะห์แยกแยะเรื่องราวอย่างละเอียด แสดงความคิดเห็นจากเรื่องและประเมินคุณค่าของเรื่องดังกล่าวเพื่อนำไปประยุกต์ใช้

แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูแล้วประเมินเรื่องที่ฟังและดู ตามเกณฑ์ได้

 

. วิเคราะห์และวิจารณ์   เรื่องที่ฟังและดู เพื่อนำข้อคิด  มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

 ( ONET 60 )

การพูดวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังหรือดูจะต้องเข้าใจเรื่องราวโดยละเอียดจึงจะสามารถประเมินเพื่อนำข้อคิดที่ได้มาประยุกต์ใช้ได้

วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูได้ และนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็น     ที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

 

 

การพูดรายงานจากการฟัง ดู และการสนทนาจะต้องใช้หลักการสำรวจค้นคว้า และการสรุปข้อความรู้ที่เป็นประโยชน์และระบุแหล่งอ้างอิงชัดเจน

พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง ดู และการสนทนาได้ตามหลักการ

. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตาม วัตถุประสงค์

 ( ONET 60 )

การพูดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ต้องมีการรวบรวม คัดเลือกข้อมูลมาใช้ให้เหมาะสม

พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยรวบรวม คัดเลือกข้อมูลมาใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะและสถานการณ์

. พูดโน้มน้าว โดยนำเสนอ    หลักฐานตามลำดับเนื้อหา    อย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ

 ( ONET 60 )

 

หลักการพูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล น่าเชื่อถือต้องมีการนำหลักฐานจากแหล่งต่างๆมาใช้อ้างอิงประกอบการพูด

พูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล น่าเชื่อถือโดยมีการนำหลักฐานตามลำดับเนื้อหามาใช้ประกอบการพูด

. มีมารยาทในการฟัง การดู       และการพูด

 

การปฏิบัติตนให้มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูดเป็นมารยาททางสังคม


ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูดอันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่น

Comments