ศัพท์วิชาการ

คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ

คำศัพท์ทางวิชาการ หมายถึง คำศัพท์ที่ใช้เฉพาะวงการวิชาการ หรือวงการอาชีพ ส่วนมากจะพบในงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความ หนังสืออ้างอิง หรือในการประชุมทางวิชาการ เช่น การอภิปราย การสัมมนา

          ตัวอย่างคำศัพท์ทางวิชาการ

คำศัพท์ในวงการธุรกิจ เช่น อุปสงค์  อุปทาน  หุ้น  ดรรชนี งบดุล ผู้ผลิต ผู้บริโภค

คำศัพท์ในวงการแพทย์ เช่น โคม่า ไอซียู โอพีดี อายุรแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ศัลยแพทย์

คำศัพท์ในวงการศึกษา เช่น ความคิดรวบยอด แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยกิต

ตัวอย่างคำศัพท์ทางวิชาชีพ

Internet                   อินเทอร์เน็ต               Digital           ดิจิทัล              

Graphic                   กราฟิก                       Click             คลิก    

Electronics               อิเล็กทรอนิกส์             Mouse          เมาส์

Web site                  เว็บไซต์                     Script            สคริปต์ 

Software                  ซอฟต์แวร์                  Browser         เบราว์เซอร์

Bandwidth               แบนด์วิดท์                 E-mail           อีเมล              

Supercomputer         ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

 

ศัพท์คณิตศาสตร์  เช่น

          คอร์ด  หมายถึง เส้นตรงที่เชื่อมจุด  ๒ จุด บนเส้นโค้งใดๆ

          โคไซน์  หมายถึง โคไซน์ของมุมใดคืออัตราส่วนความยาวของด้านประชิดมุมนั้นความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากในเมื่อถือเอารูปสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นหลัก

          ทฤษฎีบท  หมายถึง  ข้อความที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง

ศัพท์เศรษฐศาสตร์ เช่น

ดุลการชำระเงิน หมายถึง  ความต่างกันระหว่างปริมาณเงินที่ส่งออกนอกประเทศกับ ปริมาณเงินที่นำเข้ามาในประเทศ

          หุ้นบุริมสิทธิ  หมายถึง หุ้นที่ได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรก่อนหุ้นสามัญ

 ศัพท์กฎหมาย  เช่น

          คดีดำ  หมายถึง  คดีที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

          กระทงความ  หมายถึง ข้อหนึ่งๆของความอาญาที่วินิจฉัยความผิดเป็นกิจจะลักษณะต่างกัน

          คดีอาญา  หมายถึง  ศาลที่ชำระความเกี่ยวกับโทษหลวง

 ศัพท์วิชาการทั่วไป  เช่น

          สารเสพติด หมายถึง สารเคมีที่มีฤทธิ์เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายแล้ว  ทำให้ผู้เสพเลิกไม่ได้ ต้องเสพอีก

          โรคพิษสุราเรื้อรัง  หมายถึง  โรคที่เกิดจากการดื่มสุรามากเป็นเวลานาน  มีอาการสมองและประสาทเสื่อม  มือสั่น เดินเซ  สติปัญญาเสื่อม

          วิชาชีพ    หมายถึง   อาชีพที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ความชำนาญ       

คำศัพท์ทางเทคโนโลยี

          คำศัพท์ทางเทคโนโลยี   หมายถึง  คำศัพท์ที่เกิดขึ้นจากวิทยาการทางคอมพิวเตอร์  หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันทั้งในด้านการทำงานและการศึกษาหาความรู้

ตัวอย่างคำศัพท์ทางเทคโนโลยี

                   ดิจิตอล (digital)  แฟ้มข้อมูล (file)  รายการเลือก (menu)  จอภาพ (monitor) เครือข่าย (network) เครื่องพิมพ์ (printer) นักเขียนโปรแกรม (programmer) 

                   การใช้คำศัพท์ทางวิชาการและเทคโนโลยีให้ถูกต้อง  ควรศึกษาค้นคว้าความหมายของคำศัพท์ได้จากพจนานุกรมศัพท์

วิชาการเฉพาะสาขา
Comments