สาระที่ ๑ การอ่าน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 สาระที่ ๑    การอ่าน

มาตรฐาน  ท ๑.๑   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน    

 

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

 กิจกรรม

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และ  บทร้อยกรองได้ถูกต้อง

 

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วต้องคำนึงถึงอักขรวิธี การเว้นวรรคตอนให้เหมาะสม รวมทั้งท่าทางและมารยาทการในการอ่าน ส่วนการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองผู้อ่านต้องออกเสียงให้ถูกต้องตามลักษณะคำประพันธ์และทำลีลาน้ำเสียงให้สอดคล้องกับเรื่องที่อ่าน

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานเขียนที่อ่าน

 


. จับใจความสำคัญ สรุปความ  และอธิบายรายละเอียดจากเรื่อง ที่อ่าน

การอ่านจับใจความสำคัญสรุปความ และอธิบายรายละเอียดเรื่องที่อ่านเป็นการอ่าน เพื่อแปลความ ตีความ ขยายความเรื่องที่อ่าน ทำให้สามารถจดจำเนื้อเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จับใจความสำคัญ สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่านได้. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่างๆที่อ่าน

 

ผังความคิดเป็นรูปแบบการสรุปข้อความรู้ที่มีการเชื่อมโยงของข้อมูลให้เห็นภาพที่ชัดเจนการเขียนผังความคิดจะช่วยให้สามารถสร้างองค์ความรู้จากการอ่านได้อย่างชัดเจนสรุปข้อความรู้จากการอ่านในรูปแบบผังความคิดได้

สรุปข้อความรู้จากการอ่านในรูปแบบผังความคิดได้

 

. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ     ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้

 

. วิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง  ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็น  จากบทความที่อ่าน

ข้อเท็จจริงเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เกิดขึ้น หรือหลักการต่าง ๆ ส่วนข้อสนับสนุนหรือข้อคิดเห็นเป็นการแสดงทัศนคติของผู้เขียนที่มีต่อเรื่องนั้น ๆ การจำแนกข้อเท็จจริง ข้อสนับสนุน และข้อคิดเห็นทำให้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความ

ที่อ่านได้

 การอ่านวิเคราะห์สาร

๖. ระบุข้อสังเกต การชวนเชื่อ  การโน้มน้าว หรือความ สมเหตุสมผลของงานเขียน

 

การอ่านงานเขียนประเภทชวนเชื่อ การโน้มน้าวใจผู้อ่านต้องประเมินน่าเชื่อถือของเนื้อความนั้นโดยใช้หลักการ และเหตุผลที่พิสูจน์ได้และได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

อ่านงานเขียนแล้วบอกเหตุผลได้ว่าควรเชื่อถือหรือไม่

 การอ่านสารโน้มน้าวใจอย่างมีวิจารณญาณ

. อ่านหนังสือ บทความ หรือ   คำประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน  เพื่อนำไปใช้ แก้ปัญหาในชีวิต

การวิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านหนังสือ บทความ หรือคำประพันธ์อย่างหลากหลาย ทั้งด้านการใช้ภาษา วิธีการเขียน และข้อคิดในการดำรงชีวิต จะทำให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตได้

วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านและนำไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาในชีวิตได้

 

๘. มีมารยาทในการอ่าน 

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดตัวนี้ให้จัด

กิจกรรมรวมกับตัวชี้วัดที่ ๑ -

ในการอ่านใดๆ สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงเป็นอย่างยิ่งคือต้องมีมารยาทในการอ่าน เพื่อให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

 

อ่านอย่างมีมารยาทและเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้