สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

สาระที่ ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม

มาตรฐาน  ท ๕. เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ วรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น

literature6


literature10

หลักการสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม

literature7

สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้

literature8

กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี     วรรณกรรม  และวรรณกรรม  ท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ  

( ONET 60 )

หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น

 

วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ

. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี

      และวรรณกรรมที่อ่าน

หลักการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม

อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้

. สรุปความรู้และข้อคิด จากการอ่าน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

. คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี  และวรรณกรรม

๒.การประยุกต์ใช้ความรู้และ ข้อคิด

สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 

. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด     และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

๑. หลักการอ่านบทร้อยกรอง

๒.หลักการวิเคราะห์คุณค่าของ

บทร้อยกรอง

ท่องจำอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจได้