สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

สาระที่ ๓    การฟัง การดู และการพูด

มาตรฐาน ท ๓.สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 


ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

 

. พูดสรุปใจความสำคัญ ของเรื่องที่ฟังและดู

การสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู จะต้องแปลความ ตีความเรื่องที่ฟังและดูจนเกิดความเข้าใจในสาระสำคัญของเรื่องนั้น ๆ

 

พูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู อย่างเป็นกระบวนการใช้ภาษาที่ถูกต้อง กระชับ สละสลวย เหมาะสมกับเวลา โอกาสและผู้ฟัง

 

. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น  และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ 

 ( ONET 60 )

การวิเคราะห์ข่าวสารต้องจำแนกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและประเมินความน่าเชื่อถือของข่าวสารโดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์หรือการค้นคว้าจากแหล่งอื่นมาประกอบ

พูดวิเคราะห์และวิจารณ์ข่าวสารที่ฟังและดูอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่หลากหลายและประเมินความน่าเชื่อถือของข่าวสารนั้น

 

. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟัง  และดูอย่างมีเหตุผล เพื่อนำ ข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

การวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลจะสามารถนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลและนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้

 การพูดวิเคราะห์วิจารณ์

. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตาม วัตถุประสงค์

 

การพูดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ต้องมีการรวบรวม คัดเลือกข้อมูลมาใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะและสถานการณ์

 

พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยรวบรวม คัดเลือกข้อมูลมาใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะและสถานการณ์

 

. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็น ที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

การพูดรายงานต้องใช้ภาษาและวิธีการพูดที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

พูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

 

๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และ

     การพูด

มารยาทในการพูดโดยใช้คำข้อความ ประโยค และเรื่องที่มีการอ้างอิงหลักฐานในการพูดที่ถูกต้อง

พูดได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เหมาะสมกับลักษณะงานและไม่ผิดศีลธรรมอันดี