5. ภาษามลายูในภาษาไทย

โพสต์4 ก.ย. 2559 03:14โดยไอหยุ หมัดชูดชู

5. ภาษามลายูในภาษาไทย

 

ภาษามลายูหรือภาษามาเลย์   ปัจจุบันเรียกว่า  ภาษามาเลเซีย  จัดเป็นภาษาคำติดต่อ (Agglutinative Language)  อยู่ในตระกูลภาษาชวา-มลายู   มีวิธีการสร้างคำใหม่โดยวิธีเอาพยางค์มาต่อเติมคำทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คำในภาษามลายูส่วนใหญ่จะมีสองพยางค์และสามพยางค์ มาเลเซียกับไทยเป็นประเทศ ที่มีเขตแดนติดต่อกัน   จึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมา เป็นเวลานาน     ภาษามาลายูเข้ามาปะปนอยู่ในภาษาไทยมากพอสมควร  โดยเฉพาะในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่  ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  และสตูล  ยังคงใช้ภาษามลายูสื่อสารในชีวิต ประจำวันอยู่เป็นจำนวนมาก

ตัวอย่างคำภาษามลายูในภาษาไทย

กรง

กระดังงา

กระจง

กะพง

กระจูด

กะละปังหา

กระแชง

กะลาสี

กะลุมพี

กำยาน

กำปั่น

กุญแจ

จับปิ้ง

จำปาดะ

ตลับ

ทุเรียน

บูดู

ปาเต๊ะ

มังคุด

สละ

สลัก

สลาตัน

สลัด

สุจหนี่

โสร่ง

หนัง

 

 

 

 

Comments