คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

คำที่มาจากภาษาต่างประเทศขั้นที่ ๓  
Discussions   ( แลกเปลี่ยนเรียนรู้ )ภาษาต่างประเทศ

 • สาเหตุที่ทำให้ภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนในภาษาไทย สาเหตุที่ทำให้ภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนในภาษาไทย          การติดต่อสัมพันธ์กันทำให้ภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนอยู่ในภาษาไทย  ด้วยสาเหตุหลายประการ พอสรุปได้ดังนี้    1.  ความสัมพันธ์กันทางเช ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2559 03:17 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • 1. ภาษาบาลี 1.  ภาษาบาลี ภาษาบาลีเป็นภาษาในตระกูลอินโด-ยุโรเปียน รูปลักษณะภาษาเป็นภาษามีวิภัตติปัจจัย คือจะต้องเปลี่ยนรูปคำตามเพศ พจน์ หรือกาล ภาษาบาลีม ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2559 03:16 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • 2. ภาษาสันสกฤต 2.  ภาษาสันสกฤต ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาในตระกูลอินโด-ยุโรเปียน รูปลักษณะภาษาเป็นภาษา มีวิภัตดิปัจจัยเช่นเดียวกับภาษาบาลี ชาวอินเดียถือว่าภาษาส ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2559 03:15 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • 3. ภาษาเขมรในภาษาไทย 3.  ภาษาเขมรในภาษาไทย ภาษาเขมรเป็นภาษาคำโดด จัดอยู่ในตระกูลมอญ-เขมร คำดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็น คำพยางค์เดียวและเป็นคำโดด ถือเอาการเรียงคำเข้าประโยคเป็นสำคัญเช่นเดียวกับภาษาไทย  แต่ม ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2559 03:15 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • 4. ภาษาจีนในภาษาไทย 4.  ภาษาจีนในภาษาไทย ภาษาจีนมีรูปลักษณะภาษาเป็นภาษาคำโดด เช่นเดียวกับภาษาไทย ไม่มีเสียงควบกล้ำ มีเสียงสูงต่ำ  มีการสร้างคำขึ้นมาใช้ใหม่  มีโครงสร ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2559 03:15 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • 5. ภาษามลายูในภาษาไทย 5. ภาษามลายูในภาษาไทย ภาษามลายูหรือภาษามาเลย์   ปัจจุบันเรียกว่า  ภาษามาเลเซีย  จัดเป็นภาษาคำติดต่อ (Agglutinative Language)  อยู่ในตระกูลภาษาชวา-มลายู   มีวิธีการสร้างคำใหม ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2559 03:14 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • 6. ภาษาชวาในภาษาไทย 6. ภาษาชวาในภาษาไทย     ภาษาชวา   ปัจจุบันเรียกว่าภาษาอินโดนีเซีย   เป็นภาษาคำติดต่อ อยู่ในตระกูลเดียวกับภาษามลายู   ภาษาชวาที่ไทยยืมมาใช้ส่วนมาก เป็นภาษาเขียน  ซ ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2559 03:14 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • 7. ภาษาอังกฤษในภาษาไทย   7. ภาษาอังกฤษในภาษาไทย      ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในตระกูลอินโด-ยุโรเปียน มีรูปลักษณะภาษาเป็นภาษามีวิภัตติปัจจัย เช่นเดียวกับภาษาบาลี-สันสกฤต   แต่ต ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2559 03:13 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • ภาษาอื่น ๆ ในภาษาไทย ภาษาอื่น ๆ ในภาษาไทย นอกจากภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  ภาษาเขมร  ภาษาจีน  ภาษามลายู  ภาษาชวา  และภาษาอังกฤษ  ดังกล่าวแล้ว  ยังมีถ้อยคำภาษาอื่น ๆ  เข้ามาปะปนอยู่ในภาษาไทยด้วยสาเหตุต่าง ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2559 03:12 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ขั้นที่ ๔ Create knowledge ‎( สร้างองค์ความรู้ )‎

ภาษาต่างประเทศ
                                                                GAME CODE
124037
หน้าเว็บย่อย (1): ภาษาต่างประเทศ
Comments