ลักษณะของประโยคความซ้อนในภาษาไทย
ขั้นที่ ๓  Discussions   ( แลกเปลี่ยนเรียนรู้ )

การสร้างประโยค

 • ประโยคตามเจตนาของผู้ส่งสาร 1. ประโยคตามเจตนาของผู้ส่งสาร    เจตนาของผู้ส่งสาร เช่น บอกกล่าว เสนอแนะ อธิบาย ซักถาม ขอร้อง วิงวอน สั่งห้าม เป็นต้น หากจะแบ่งประโยคตามหน้าที่หร ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2559 22:14 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • ประโยคความเดียว 2. ประโยคความเดียว          ถึงจะยาวแค่ไหน ก็เป็นประโยคที่มีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวเท่านั้นค่ะจะแบ่งประโยคตามส่วนประกอบและยกตัวอย่างไปพร้อมๆกันเลยนะค่ะ  3.1  ประโยคความเดียวท ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2559 22:14 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • ประโยคความรวม 3.ประโยคความรวม     ประโยคความรวมจะนำประโยคความเดียวมารวมกันค่ะ โดยมีคำสันธานเป็นตัวเชื่อมวิธีดูง่ายๆก็คือ ประโยคความรวมจะแยกเป็นสองประโยคที่มีความหมายสมบูรณ์ได้ครับ  1.1 ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2559 22:06 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
 • ประโยคความซ้อน 4. ประโยคความซ้อน (สังกรประโยค)ประโยคความซ้อน (สังกรประโยค) คือประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลัก      (มุขยประโยค) และประโยคย่อย (อนุประโยค) มารวมเป็นประโยคเดียวกัน โดยมี     ประพันธสรรพนาม (ผู้ที่ ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2559 22:11 โดย ไอหยุ หมัดชูดชู
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »                           
                         ขั้นที่ ๔ Create knowledge ‎( สร้างองค์ความรู้ )‎

การสร้างประโยค
ขั้นที่ ๕ 
Evaluation ( ประเมินผล )
    ทดสอบท้ายกิจกรรม


Comments