ประโยคความรวม

โพสต์3 ก.ย. 2559 21:48โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2559 22:06 ]

3.ประโยคความรวม


     ประโยคความรวมจะนำประโยคความเดียวมารวมกันค่ะ โดยมีคำสันธานเป็นตัวเชื่อม

วิธีดูง่ายๆก็คือ ประโยคความรวมจะแยกเป็นสองประโยคที่มีความหมายสมบูรณ์ได้ครับ 

 

1.1 ความรวมแบบคล้อยตาม เนื้อหาจะไปในทางเดียวกันค่ะ


- พอภรรยาโกรธจริงเขาก็เงียบทุกครั้ง

- ครั้นภรรยาตวาดเขาก็หลบหน้า

         - ความรวมแบบไม่มีคำเชื่อมก็มีนะค่ะ 

- ขนมหวานอร่อย  (ขนมหวาน+ขนมอร่อย)

- แม่นั่งป้อนข้าวน้อง  (แม่นั่ง+แม่ป้อนข้าวน้อง)


 มีสันธาน และ แล้ว  แล้ว...ก็  ครั้ง...จึง  พอ...ก็ ฯลฯ เป็นตัวเชื่อม

 แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ  คือ

                    ๑.๑ ประธานหนึ่งคนทำกริยา ๒ กริยาต่อเนื่องกัน เช่น


ประโยคความรวม
ประโยคความเดียว 
ประโยคความเดียว 
สันธาน 

พอฉันทำการบ้านเสร็จก็ไปดูโทรทัศน์ทันที 
ฉันทำการบ้านเสร็จ 
ฉันไปดูโทรทัศน์ 
พอ...ก็ 
                    
                    ๑.๒ ประธานสองคนทำกริยาอย่างเดียวกัน เช่น


ประโยคความรวม
ประโยคความเดียว 
ประโยคความเดียว 
สันธาน 

สุมาลีและจินดาเรียน
ยุวกาชาดเหมือนกัน
สุมาลีเรียนยุวกาชาด 
จินดาเรียนยุวกาชาด 
และ 
           

1.2 ความรวมแบบขัดแย้ง เนื้อความจะขัดแย้งซึ่งกันและกัน


- กว่าเขาจะนึกได้ก็สายไปเสียแล้ว

- ถึงเขาจะมีอิทธิพลมากผมก็ไม่กลัว

- พ่อไปทำงานแต่แม่อยู่บ้าน


 มีสันธาน  แต่ แต่ทว่า กว่า...ก็  ฯลฯ เป็นตัวเชื่อม  เช่น  


ประโยคความรวม
ประโยคความเดียว 
ประโยคความเดียว 
สันธาน 

ฉันรักเขามากแต่ทว่า
เขากลับไม่รักฉันเลย
ฉันรักเขามาก 
เขากลับไม่รักฉันเลย 
แต่ทว่า 
           

1.3 ความรวมแบบเหตุผล   บอกสาเหตุกับผลลัพธ์ว่าเกิดอะไรขึ้น โดยเหตุอยู่หน้า และผลอยู่หลัง เท่านั้นนะค่ะ


- เขาทุจริตในการสอบเขาจึงถูกปรับตกทุกวิชา

- เพราะเขาโดนใบเหลืองสองใบ จึงถูกไล่ออกจากสนาม 

มีสันธาน จึง ฉะนั้น ดังนั้น เพราะฉะนั้น ฯลฯ เป็นตัวเชื่อม  เช่น


ประโยคความรวม
ประโยคความเดียว 
ประโยคความเดียว 
สันธาน 

เพราะเธอเป็นคนเห็น
แก่ตัวจึงไม่มีใครคบค้า
สมาคมด้วย
เธอเป็นคนเห็นแก่ตัว
(ประโยคเหตุ)
ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย
(ประโยคผล)
เพราะ...จึง 

ข้อสังเกต        ประโยคความรวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลนั้น  ประโยคเหตุจะต้องมาก่อน
                      ประโยคผลเสมอ

1.4 ความรวมแบบเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง เลือกได้อย่างเดียวครับ ห้ามหลายใจ


- ไม่เธอก็ฉันต้องออกไปพูดหน้าห้อง

- คุณต้องการชาหรือกาแฟค่ะ


มีสันธาน หรือ  หรือไม่ก็ มิฉะนั้น...ก็  ฯลฯ เป็นตัวเชื่อม เช่นประโยคความรวม
ประโยคความเดียว 
ประโยคความเดียว 
สันธาน 

แก้วหรือไม่ก็ก้อยไปช่วยแม่ยกของหน่อยจ้ะ 
แก้วไปช่วยแม่ยกของ 
ก้อยไปช่วยแม่ยกของ 
หรือไม่ก็ 
           
Comments