สาระที่ ๑ การอ่าน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 สาระที่ ๑    การอ่าน

มาตรฐาน  ท ๑.๑    ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน     

 ตัวชี้วัด

 ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

 กิจกรรม

. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง  เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

 ( ONET 60 )

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วต้องคำนึงถึงอักขรวิธี  การเว้นวรรคตอนให้เหมาะสม รวมทั้งท่าทางและมารยาทการในการอ่าน  ส่วนการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองผู้อ่านต้องออกเสียงให้ถูกต้องตามลักษณะคำประพันธ์และทำลีลาน้ำเสียงให้สอดคล้องกับเรื่องที่อ่าน

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้เหมาะสมกับลักษณะงานเขียนที่อ่าน

 

 อ่านได้ไพเราะเสนะโสต

การอ่านบทร้อยกรอง

๒. จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

การระบุคำ/ประโยคสำคัญของเรื่องที่อ่านและนำมาเรียบเรียงใหม่ก็จะทำให้สามารถจับใจความสำคัญของเรื่องนั้นได้

อ่านจับใจความสำคัญได้


อ่านจับใจความ

 กิจกรรมที่ ๑

กิจกรรมที่ ๒

กิจกรรมที่ ๓

. ระบุเหตุและผล  และ

    ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจาก  เรื่องที่อ่าน

ข้อเท็จจริงเป็นลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดแล้ว หรือมีเนื้อหาแสดงกฎเกณฑ์หรือข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว  ส่วนข้อคิดเห็นเป็นลักษณะของเนื้อความที่แสดงถึงความเชื่อ  ค่านิยม และทัศนคติส่วนตัว การจำแนกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นทำให้นักเรียนสามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้พร้อมระบุสาเหตุและผลที่ได้รับ


การหาข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น


 กิจกรรมที่ ๑

. ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบ    และคำที่มีหลายความหมายใน  บริบทต่างๆ จากการอ่าน

คำบางคำมีหลายความหมายทั้งความหมายโดยตรงและความหมายเชิงเปรียบเทียบ จะต้องพิจารณาบริบทของคำนั้น จึงจะแปลความหมายได้ถูกต้อง

แปลความหมายของคำ
ได้ถูกต้องตามบริบท

พินิจคำนำไปใช้ กิจกรรมที่ ๑

. ตีความคำยากในเอกสาร วิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท

การตีความคำยากในเอกสารวิชาการจำเป็นต้องแปลความโดยใช้ศัพทานุกรมและพิจารณาบริบทของความนั้น ๆ ด้วยจึงจะได้ความหมายของคำที่ถูกต้องชัดเจน

แปลความและตีความหมายคำยากจากเอกสารวิชาการและให้คำจำกัดความได้

 ศัพท์ทางวิชาการ

. ระบุข้อสังเกตและความ    สมเหตุสมผลของงานเขียน ประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ

การอ่านงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจผู้อ่านต้องประเมินความน่าเชื่อถือของเนื้อความนั้นโดยใช้หลักการ เหตุผลที่พิสูจน์ได้และได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

อ่านงานเขียนแล้วบอกเหตุผลได้ว่าควรเชื่อถือหรือไม่

 งานเขียน ประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ

. ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น

เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีวิธีการใช้ที่ซับซ้อน ผู้ใช้จะต้องศึกษาคู่มือ  ที่แนะนำการใช้ให้เข้าใจอย่างชัดเจนเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการใช้และเกิดประโยชน์สูงสุด

อ่านคำแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้ในเอกสารคู่มือแล้วนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสม

 คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องมือ 

. วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจาก  การอ่านงานเขียนอย่าง  หลากหลายเพื่อนำไปใช้ แก้ปัญหาในชีวิต

การวิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจาการอ่านทั้งด้านการใช้ภาษา วิธีการเขียน และข้อคิดในการดำรงชีวิต จะทำให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านและนำไปใช้แก้ปัญหาได้

 วิเคระาห์การอ่านงานเขียน

๙. มีมารยาทในการอ่าน

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดตัวนี้ให้จัด

กิจกรรมรวมกับตัวชี้วัดที่ ๑

ในการอ่านใดๆ สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงเป็นอย่างยิ่งคือต้องมีมารยาทในการอ่าน เพื่อให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

อ่านอย่างมีมารยาท

 มีมารยาทในการอ่าน