สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

สาระที่ ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม

มาตรฐาน  ท ๕.  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

 

. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ

    วรรณกรรมที่อ่าน

หลักการสรุปเนื้อหาวรรณคดี หรือวรรณกรรม

สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้

 นิราศภูเขาทอง 
  วิดีทัศน์ย่อ

. วิเคราะห์วรรณคดีและ

    วรรณกรรมที่อ่านพร้อม

    ยกเหตุผลประกอบ

หลักการวิเคราะห์คุณค่า และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม

วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบได้

 


โคลงโลกนิติ  
สุภาษิตพระร่วง  
กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา  
ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา  กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน  
นิทานพื้นบ้าน

. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี

     และวรรณกรรมที่อ่าน

หลักการและคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้๔.สรุปความรู้และข้อคิดจากการ

   อ่านเพื่อประยุกต์ใช้ใน

   ชีวิตประจำวัน

๑.หลักการสรุปความรู้และข้อคิด   จากการอ่านวรรณคดีและ   วรรณกรรม

๒.การประยุกต์ใช้ความรู้และข้อคิดในชีวิตประจำวัน

สรุปความรู้และข้อคิดและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

. ท่องจำบทอาขยานตามที่

     กำหนดและบทร้อยกรองที่มี

      คุณค่าตามความสนใจ

๑.หลักการอ่านบทร้อยกรอง

๒.หลักการวิเคราะห์คุณค่า  บทร้อยกรอง

                 

ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจได้                                                                                                            
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube

ć
ไอหยุ หมัดชูดชู,
10 ส.ค. 2559 09:22
Comments