สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

สาระที่ ๓    การฟัง การดู และการพูด

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

 

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

 กิจกรรม

. พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่อง ที่ฟังและดู

การพูดสรุปความสำคัญได้ จะต้องมีความเข้าใจเรื่องที่ฟังและดูและใช้ภาษาที่ถูกต้อง  กระชับ และเหมาะสมกับผู้ฟัง

พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูโดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง กระชับ และเหมาะสมกับผู้ฟัง

 พูดสรุปใจความสำคัญ

. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู

การเล่าเรื่องย่อเป็นการพูดสรุปเรื่องราวโดยย่อเรื่องที่ฟังและดูให้ผู้อื่นฟังอย่างเป็นขั้นตอนใช้ภาษาที่กระชับชัดเจนเข้าใจง่าย

เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างเป็นขั้นตอนใช้ภาษาที่กระชับชัดเจนเข้าใจง่าย

 เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟัง

. พูดแสดงความคิดเห็นอย่าง  สร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

     และดู

คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เป็นการสื่อความคิด/มุมมองของผู้พูดที่มีต่อเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งนี้จะต้องพูดอย่างมีลำดับขั้นตอน ใช้เหตุผลแนวความคิด หลักการเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ๆ

พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูโดยมีลำดับขั้นตอน ใช้เหตุผล แนวความคิด หลักการเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ๆ

 พูดแสดงความคิดเห็น

. ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ ที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ

 

การดูและฟังสิ่งต่างๆนั้นต้องใช้ดุลยพินิจในการดูและฟัง  พร้อมทั้งต้องประเมินความน่าเชื่อถือโดยใช้ประสบการณ์ หรืออ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างหลากหลาย

ในการประเมิน

ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจโดยอ้างอิงจากประสบการณ์ หรืออ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างหลากหลาย

ในการประเมิน

 
พูดโน้มน้าวใจ

ประเมินความน่าเชื่อถือ

การวิเคราะห์วิจารณ์สื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ

. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา

 

 

 

การพูดรายงานเป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลอย่างมีขั้นตอน

โดยการใช้ภาษาที่มีความถูกต้องตามหลักภาษา ชัดเจน สละสลวยเหมาะสมกับเนื้อหา

 

พูดรายงานเรื่องหรือประเด็น

ที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และการสนทนาโดยการใช้ภาษา

ที่มีความถูกต้องตามหลักภาษา ชัดเจน สละสลวยเหมาะสมกับเนื้อหา

 พูดรายงาน

. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

 

มารยาทในการฟัง ดูและการพูด  เป็นการปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง การใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาส  บุคคล  สถานที่ 

ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีมารยาทในการฟัง ดู และพูดได้อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ

 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
Comments