เสียงในภาษาไทย

ขั้นที่ ๑ Information Awareness ( รับรู้ข้อมูล )

ขั้นที่ ๒ Questioning      ( ตั้งคำถาม )
ขั้นที่ ๓ Discussions   ( แลกเปลี่ยนเรียนรู้ )

ขั้นที่ ๔ Create knowledge  ( สร้างองค์ความรู้ )
https://www.mindmeister.com/#all
ขั้นที่ ๕ Evaluation  ( ประเมินผล )

Comments