การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

โครงการสอน (course outline)  ภาคเรียนที่  22556

รายวิชา  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   รหัสวิชา 3204-2009      จำนวน  3  หน่วยกิต

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานธุรกิจทั่วไป
2. มีความรู้ความเข้าใจในวงจรการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบ
4. เห็นคุณค่าของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายกระบวนการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2. ปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานขนาดเล็กทางธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานธุรกิจ วงจรการวิเคราะห์ระบบงานคุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ ขั้นตอนและวิธีการ และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ การศึกษาระบบงาน วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ระบบงาน การเขียน Data FlowDiagrams, System flow chart, ER - Diagram, Description Table, Description Tree และ DataDictionaries ตลอดจนการเขียนและการนำเสนอ โครงร่างระบบงานทางธุรกิจ

กรอบการจัดการเรียนรู้

 

สัปดาห์ที่ /คาบที่

ชื่อหน่วยการเรียน/หัวข้อ

กิจกรรมการสอน

หมายเหตุ

1.

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ
ความเข้าใจพื้นฐานของการพัฒนาระบบ
นักวิเคราะห์ระบบและการวิเคราะห์ระบบ
การศึกษาระบบงาน  การศึกษาความเป็นไปได้

อธิบาย

ทำแบบฝึกหัด

 

2.

การรวบรวมข้อมูล
การเขียนผังงานระบบ   การเขียนแผนผังกระแสข้อมูล
การอธิบายกระบวนการแบบต้นไม้  
การอธิบายกระบวนการแบบตาราง

ปฏิบัติ
เขียนระบบงาน

 

3.

การเขียนแผนผังข้อมูลสัมพัทธ์
การเขียนพจนานุกรมข้อมูล
การเขียนและนำเสนอระบบงาน
การออกแบบระบบและการนำไปใช้

ปฏิบัติ
เขียนระบบงาน

 

4.

การติดตั้งระบบและการทบทวน
ระบบงานปลายภาค

ปฏิบัติ
เขียนระบบงาน

 

 

สื่อการเรียนการสอน

1. หนังสือเรียนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ   รหัสวิชา 3204-2209      เอกสารประกอบการสอน
2. สไลด์ประกอบการสอน Power point

การวัดและประเมินผล

คะแนนทดสอบและงานที่มอบหมาย 50 คะแนน  (สมุด 20 คะแนน  เขียนระบบงานนำเสนอ 30)
เวลาเรียน / จิตพิสัย                    20 คะแนน
ทดสอบประมวลความรู้(ปลายภาค)  30 คะแนน  (ปฏิบัติงานกลุ่ม 20 คะแนน ทดสอบ 10 คะแนน)

เกณฑ์การประเมินผล

คะแนน 80 -100 ระดับคะแนน 4
คะแนน 75 - 79 ระดับคะแนน 3.5
คะแนน 70 - 74 ระดับคะแนน 3
คะแนน 65 - 69 ระดับคะแนน 2.5
คะแนน 60 - 64 ระดับคะแนน 2
คะแนน 55 - 59 ระดับคะแนน 1.5
คะแนน 50 - 54 ระดับคะแนน 1
คะแนน 0 - 49 ระดับคะแนน 0


ให้นักศึกษาหาความหมายหรืออธิบายคำถามแต่ละบท    บทที่ ระบบ (System)

1.อธิบายความหมายของระบบ
2.องค์ประกอบของระบบแบบ 6 M มีอะไรบ้าง จงอธิบายมาอย่างละเอียด
3.อธิบายความแตกต่างระหว่างระบบปิดและระบบเปิด
4.อธิบายความแตกต่างระหว่างคน ระบบเครื่องจักร และระบบคนเครื่องจักร 5.ยกตัวอย่างระบบข้อมูลเพื่อการบริหารมา ระบบ พร้อมอธิบาย
6.ระดับของผู้ใช้ระบบมีกี่ระดับ จงอธิบาย 

                                                บทที่ วงจรการวิเคราะห์ระบบงาน 
1.วงจรการพัฒนาระบบงานสำหรับระบบงานทั่วไปมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
2.อธิบายการออกแบบระบบงานสำหรับวงจรการพัฒนาระบบงานทั่วไป 
3.อธิบายความแตกต่างระหว่างวงจรการพัฒนาระบบงานสำหรับระบบงานทั่วไปกับวงจรการพัฒนาระบบงานสำหรับระบบสารสนเทศ
4.เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
5.อธิบายขั้นตอนการพัฒนาระบบงานที่ไม่ใช่แบบอนุกรม 

                                                บทที่ ความสำคัญของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
1.อธิบายความหมายของการวิเคราะห์ระบบ
2.การวิเคราะห์ระบบมีกี่วิธี อะไรบ้าง
3.อธิบายความหมายของการออกแบบระบบ
4.อธิบายความหมายของนักวิเคราะห์ระบบ
5.อธิบายความหมายของโปรแกรมเมอร์

                                                บทที่ ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

1.ยกตัวอย่างปัญหาที่มาจากรายงานปัจจัยภายนอก
2.อธิบายการวางแผนงานเพื่อการศึกษาปัญหา
3.สิ่งที่ควรจะมีในรายงานแสดงหัวข้อปัญหามีอะไรบ้าง
4.ปัจจัยที่ควรจะศึกษาความเหมาะสมมีอะไรบ้าง
5.อธิบายขั้นตอนในการศึกษาความเหมาะสม
6.อธิบายการกำหนดขั้นตอนของระบบงานใหม่
7.จุดสำคัญของการออกแบบระบบใหม่คืออะไร
8.อธิบายความหมายและความสำคัญของผู้ใช้ระบบ
9.อธิบายความหมายและความสำคัญของผู้บริหาร
10.อธิบายถึงลักษณะของการสำรวจข้อมูล
                                                บทที่ วิธีการรวบรวมข้อในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

1.อธิบายขั้นตอนในการวางแผนการสัมภาษณ์
2.ถ้าผู้สัมภาษณ์ไม่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์ระบบควรจะทำอย่างไร
3.อธิบายความหมายของคำถามปลายเปิดและคำถามปลายปิด
4.อธิบายโครงสร้างในการเรียบเรียงคำถามในการสัมภาษณ์
5.อธิบายขั้นตอนการวางแผนการใช้แบบสอบถาม
6.ชนิดของข้อมูลที่สืบค้นได้โดยวิธีการออกแบบสอบถามมีอะไรบ้าง
7.ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถามควรเป็นลักษณะอย่างใด
8.อธิบายถึงข้อดีในการใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล
9.อธิบายถึงข้อดีในการสัมภาษณ์ในการรวบรวมข้อมูล
10.อธิบายขั้นตอนในการเรียบเรียงคำถามในการออกแบบสอบถาม

                                                บทที่ 6  หลักการเขียนผังงานระบบ 

1.จงอธิบายความหมายของผังงานระบบ 
2.จงอธิบายประโยชน์และข้อจำกัดของผังงานระบบ 
3.ผลลัพธ์ที่ต้องแสดง หมายถึง อะไร 
4.ข้อมูลนำเข้า  หมายถึง อะไร 
5.ตัวแปรที่ใช้  หมายถึงอะไร 

                                                บทที่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

1.จงอธิบายลักษณะของแผนภูมิ Block Diagram
2.จงอธิบายลักษณะของแผนภูมิการจัดองค์กร 
3.ตาราง Input/Output  ประกอบด้วยส่วนสำคัญอะไรบ้าง
4.จงอธิบายความหมายของแผนภาพเครือข่าย 
5.บอกข้อดีของ PERT มาสัก ข้อ

                                                บทที่ 8 การเริ่มต้นโครงการและการศึกษาเบื้องต้น
1.อธิบายขั้นตอนการสำรวจเบื้องต้น
2.อธิบายความหมายของงการกำหนดปัญหา
3.ขั้นตอนการจัดทำเอกสารเสนอผลงานเบื้องต้นมีความสำคัญอย่างไร
4.คณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานมีหน้าที่อย่างไร
                                                บทที่ 14 การจัดทำเอกสารประกอบการทำงาน 
1.อธิบายถึงวิธีการจัดทำเอกสารสำหรับผู้ใช้ระบบงาน
2.อธิบายถึงลักษณะของคู่มือการใช้งาน 
3.อธิบายถึงลักษณะของคู่มือปฏิบัติการ
4.อธิบายถึงลักษณะของเอกสารประกอบการฝึกงาน
5.วิธีที่ดีสุดในการประมวลผลหลังการอบรมคือวิธีใด


https://sites.google.com/site/tamcombbc/kar-wikheraah-laea-xxkbaeb-rabb

Comments