อบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

โพสต์31 ก.ค. 2560 18:44โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2560 03:50 ]
โครงการอบรม      เชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ณ ห้องประชุมขุนคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  6 – 7  สิงหาคม 2560 , รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2560Comments