ประวัติการเป็นวิทยากร


อบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

โพสต์31 ก.ค. 2560 18:44โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2560 03:50 ]

โครงการอบรม      เชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ณ ห้องประชุมขุนคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  6 – 7  สิงหาคม 2560 , รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2560ประชุมเชิงปฏบัติการ PLC ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต ๓

โพสต์17 ก.ค. 2560 15:44โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 18:36 ]

        


  

การพัฒนา Best Practice โรงเรียนในสังกัด สพป.ยะลา เขต ๓

โพสต์27 มิ.ย. 2560 20:19โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2560 14:57 ]การอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ ๒๑

โพสต์19 พ.ค. 2560 19:14โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2560 19:55 ]


การอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ ๒๑
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑

โพสต์11 พ.ค. 2560 20:48โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2560 19:57 ]ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑
วันที่ 12 พ.ค. 2560
ณ สพป ยะลา ๓

วิทยากร การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โพสต์24 มิ.ย. 2559 20:59โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2559 21:03 ]

 
วิทยากร การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด้วยโปรแกรม  QAS ณ โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู ๒๕๐๓

วิทยากร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

โพสต์24 มิ.ย. 2559 20:46โดยไอหยุ หมัดชูดชู

วิทยากร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน นักศึกษาการบริหารการศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิทยากร การใช้โปรแกรม (School MIS )

โพสต์24 มิ.ย. 2559 20:43โดยไอหยุ หมัดชูดชู

วิทยากร การใช้โปรแกรม (School MIS )  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ สพป.ปน.๑
ณ  สพป.ปัตตานี เขต ๑

1-10 of 18