การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

โพสต์18 มี.ค. 2560 02:14โดยไอหยุ หมัดชูดชู   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2560 02:17 ]การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

               และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

        ระหว่างวันที่  12 – 15  กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า  อ.หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา


Power Point บรรยาย

  1.นโยบายปฏิรูปการทดสอบ-ดร.วิษณุ-1-1.pptx

  2.การยกระดับผลการทดสอบ-ONET-ดร.วิษณุ-1.pptx

  3.การวัดผลตามหลักสูตร.pptx

  4.แนวปฏิบัติวัดผล-ตามหลักสูตร-อ.พรพรรณ.pptx

  5.บรรยาย-ของ-ดร.-มธุรส.ppt

  6.การกรอกข้อมูล-ปพ.3-สงขลา.pptx

  7.PowerPoint-Presentation-การเฉลายใบงาน.pdf

  8.PowerPoint-กระบวนการดำเนินงานจัดเก็บ.pdf

ใบงานฝึกกรอก

  1.แบบฝึกการกรอกข้อมูล...pdf

  2.แบบฝึกการกรอกข้อมูล..pdf

  3.แบบฝึกการกรอกข้อมูล.pdf

  1.เฉลย-แบบทดสอบประถมศึกษา.pdf

  2.เฉลย-แบบทดสอบมัธยมต้น.pdf

  3.เฉลย-แบบทดสอบมัธยมปลาย.pdf

  1.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-บ.pdf

  2.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-ป.pdf

  3.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-พ.pdf

ใบงานฝึกตรวจ

  

1.ใบงานที่ 1 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา.pdf

  2.ใบงานที่ 2 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf

  3.ใบงานที่ 3 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย..pdf

  1.เฉลยใบงานที่ 1 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา.pdf

  2.เฉลยใบงานที่ 2 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf

  3.เฉลยใบงานที่ 3 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.pdf.pdf

Comments