ประวัติการทำงาน


      ปี
พ.ศ.๒๕๔๘
พ.ศ.๒๕๔๙
พ.ศ.๒๕๕๐
พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๒
พ.ศ.๒๕๕๓
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๖๐
พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๒
พ.ศ.๒๕๖๓
๒ เม.ย พ.ศ.๒๕๖๓
๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ.๒๕๖๔
พ.ศ.๒๕๖๕
พ.ศ.๒๕๖๖
พ.ศ.๒๕๖๗
พ.ศ.๒๕๖๘
พ.ศ.๒๕๖๙
พ.ศ.๒๕๗๐
พ.ศ.๒๕๗๑
พ.ศ.๒๕๗๒
พ.ศ.๒๕๗๓
พ.ศ.๒๕๗๔
พ.ศ.๒๕๗๕
พ.ศ.๒๕๗๖
พ.ศ.๒๕๗๗
พ.ศ.๒๕๗๘
พ.ศ.๒๕๗๙
พ.ศ.๒๕๘๐
พ.ศ.๒๕๘๑
พ.ศ.๒๕๘๒
พ.ศ.๒๕๘๓


สถานที่ทำงาน
โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ  จังหวัดสงขลา
โรงเรียนบ้านโต  จังหวัดยะลา
โรงเรียนบ้านโต  จังหวัดยะลา
โรงเรียนบ้านโต  จังหวัดยะลา
โรงเรียนบ้านโต  จังหวัดยะลา
โรงเรียนบ้านโต  จังหวัดยะลา
โรงเรียนบ้านโต  จังหวัดยะลา
โรงเรียนบ้านโต  จังหวัดยะลา
โรงเรียนบ้านโต  จังหวัดยะลา
โรงเรียนบ้านโต  จังหวัดยะลา
โรงเรียนบ้านโต  จังหวัดยะลา
โรงเรียนบ้านโต  จังหวัดยะลา
โรงเรียนบ้านโต  จังหวัดยะลา
โรงเรียนบ้านโต  จังหวัดยะลา
โรงเรียนบ้านโต  จังหวัดยะลา
โรงเรียนบ้านโต  จังหวัดยะลา
โรงเรียนบ้านป่าฝาง  จังหวัดสตูล
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ตำแหน่ง                             เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ครูอัตราจ้าง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ            ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ครูชำนาญการ           เหรียญราชการชายแดน (ช.ด.)
ครูชำนาญการพิเศษ    ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ  ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ครูชำนาญการพิเศษ 
ครูชำนาญการพิเศษ 
ครูชำนาญการพิเศษ 
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ  
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ  
Comments