ประวัติการศึกษา

พ.ศ.๒๕๓๓  ระดับอนุบาล                           โรงเรียนบ้านควนเจดีย์  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา

พ.ศ.๒๕๓๘  ระดับประถมศึกษา                    โรงเรียนบ้านควนเจดีย์  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา

พ.ศ.๒๕๔๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา

พ.ศ.๒๕๔๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา

พ.ศ.๒๕๔๘  ระดับปริญญาตรี                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา
                                                                   วิชาเอก   ภาษาไทย
                                                                   วิชาโท    เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
                                                                   คณะ       มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                                                                   วุฒิ        ครุศาสตรบัณฑิต

พ.ศ.๒๕๕๕  ระดับปริญญาโท                        มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
                                                                  วิชา        บริหารการศึกษา
                                                                  วุฒิ         ศิลศาสตรมหาบัณฑิต

Comments