ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นายไอหยุ        นามสกุล  หมัดชูดชู  

บิดา  ชื่อ  นายหลี  หมัดชูดชู

มารดา  ชื่อ  นางเจะปอ  หมัดชูดชู

มีพี่น้อง  ๔  คน

เป็นบุตร  คนที่ ๒  

สมรสกับ  นางจิตมยุรี     นามสกุล   หมัดชูดชู  ( สำนักพงษ์  )

    มีบุตร  ๓  คน

    คนที่ ๑  เด็กชาย  ชยณัฐ   หมัดชูดชู

    คนที่ ๒  เด็กชาย  เมธัส  หมัดชูดชู

    คนที่ ๓  เด็กหญิง  พิมพ์ลภัส  หมัดชูดชูอาศัยอยู่ที่  บ้านเลขที่ ๕๙  หมู่ ๖ ตำบล  ลำไพล  อำเภอ  เทพา  จังหวัด  สงขลา  ๙๐๒๖๐

ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ ๙๙/๙ หมู่ ๘ ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ๙๑๑๒๐ติดต่อ
ครูไอหยุ  หมัดชูดชู  ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านโต | หมู่ 7 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95170
โทรศัพท์ : 0862890029 | อีเมลล์ admin@banto.ac.th
Comments