การเข้าถึงและค้นคืนสาระ (Access and retrieve)

วิดีโอ YouTube
ลองทำแบบทดสอบด้านล่างครับ