แนวการสอน

กำหนดการสอน 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/รายการสอน

สมรรถนะประจำหน่วย

สัปดาห์

ที่

ชั่วโมง

ที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    ภาษากับการสื่อสาร
                                 ของมนุษย์

1.   ความรู้เกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร

2.   ทักษะการสื่อสารของมนุษย์

3.   ถ้อยคำ สำนวน และระดับภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทั้งการ
รับสารและการส่งสาร

1-2

1-4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   การรับสารจากสื่อ
               ในชีวิตประจำวัน

1.   สื่อในชีวิตประจำวัน

2.   สารและการรับสารในชีวิตประจำวัน

1. แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารและสื่อในชีวิตประจำวัน

2. วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ

3-4

5-8

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3    การพูดสื่อสาร
               ตามมารยาททางสังคม

1.   การพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารตามมารยาท
ทางสังคม

2.   การกล่าวทักทายและโต้ตอบการทักทาย

3.   การกล่าวเพื่อแนะนำตนเองและผู้อื่น

4.   การกล่าวตอบรับและปฏิเสธ

5.   การกล่าวเพื่อแสดงความรู้สึก

1. แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพูดสื่อสารตามมารยาททางสังคม

2. พูดในโอกาสต่างๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม

5-6

9-12

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4    การพูดสื่อสารตาม    โอกาสทางสังคม

1.   ลักษณะการพูดสื่อสารตามโอกาสทางสังคม

2.   การพูดในงานวันคล้ายวันเกิด

3.   การพูดในงานมงคลสมรส

4.   การพูดในงานฌาปนกิจศพ

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการพูดสื่อสารตามโอกาสทางสังคม

2. พูดสื่อสารตามโอกาสทางสังคมอย่างมีหลักการและมีมารยาท

7-8

13-16

สอบกลางภาคเรียน

9

17-18

  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/รายการสอน

สมรรถนะประจำหน่วย

สัปดาห์

ที่

ชั่วโมง

ที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5    การพูดสื่อสาร
                                 เพื่อกิจธุระ

1.   การพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารเพื่อกิจธุระ

2.   การพูดสื่อสารเพื่อกิจธุระ

 

1. แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการพูดติดต่อ
กิจธุระ

2. พูดติดต่อกิจธุระโดยใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับภาษา กลวิธีการใช้ภาษาให้ถูกต้อง เหมาะสม และมีมารยาท

10-11

19-22

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6     การเขียนเพื่อกิจธุระ

1.   ความรู้ที่ใช้ในการเขียนเพื่อกิจธุระ

2.   การเขียนจดหมายกิจธุระ

3.   การเขียนเพื่อกิจธุระในชีวิตประจำวัน

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อกิจธุระ

2. เขียนเพื่อกิจธุระอย่างมีหลักการและเหมาะสม

12-13

23-26

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7   การเขียนรายงาน
                                 เชิงวิชาการ

1.   ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

2.   แนวทางการทำรายงานเชิงวิชาการ

3.   การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

1. แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

2. เขียนรายงานเชิงวิชาการโดยใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับภาษาให้เหมาะสมและมีมารยาท

14-15

27-30

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8    การเขียนโครงการ
                                 เชิงสร้างสรรค์

1.   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ

2.   การเขียนโครงการเชิงสร้างสรรค์

3.   การเขียนรายงานผลโครงการ

 

1. แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติโครงการ

2. แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเขียนเสนอโครงการ
รายงานผลโครงการถูกต้องตามรูปแบบและหลักการใช้ภาษาไทย

16-17

31-34

สอบปลายภาคเรียน

18

35-36

Comments