แนวการสอน

ชื่อวิชา                                   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)

รหัสวิชา                                2000  1104

จำนวนหน่วยกิต                                2     หน่วยกิต

ภาคเรียนที่     1                  ปีการศึกษา  2559

อาจารย์ผู้สอน                   ครูไอหยุ  หมัดชูดชู

                                        

คำอธิบายรายวิชา (Course decribe)

                การศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  การวิเคราะห์  สังเคราะห์  และประเมินค่าสิ่งที่ได้จากการอ่าน  การฟังการดู   การพูด  และการเขียนแสดงทรรศนะ  การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  ของบุคคล และโอกาสมีการใช้ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจ  การแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์  การเขียนสรุปความ   การเขียนขยายความ  การเขียนรายงาน  การวิเคราะห์  วิจารณ์   สิ่งที่ได้จากการฟัง และการดูสื่อรูปแบบต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ  การพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล   และการนำไปใช้ในชีวิต และงานอาชีพ และการศึกษาวรรณคดี  วรรณกรรม

มาตรฐานการเรียนรู้ (Course Standard)

1. สามารถบอกความสำคัญและประโยชน์ของทักษะทั้งสี่ในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

2. การเขียน  ใช้กระบวนการการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  การเขียนสรุปความ การเขียนขยายความ  การเขียนแสดงความคิดเห็น  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์  การเขียนจดหมายธุรกิจ และการเขียนรายงาน  การศึกษาค้นคว้าในงานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การฟัง  การดู  การพูด  การอ่าน  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  พูดแสดงความรู้ ความคิด  ความรู้สึก  ในโอกาสต่าง ๆ และการศึกษาวรรณคดี  วรรณกรรม

 

เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน (Substance and Exercise)

   

สัปดาห์ที่

เนื้อหาสาระ

กิจกรรมการเรียนสอน

1 - 5

การเขียนเพื่อการสื่อสาร

(Writing for Communication)

1. ความหมายของการเขียน

2. หลักการเขียนรายงาน

3. การเขียนรายงานทัศนศึกษาฯ(งานกลุ่ม)บูรณาการ 4 วิชา  10 คะแนน

4.การเขียนรายงานวิชาการ

ประเภทของรายงาน

-ส่วนประกอบของรายงาน

5.การเขียนจดหมายธุรกิจ 

-จดหมายสมัครงานและจดหมายสั่งซื้อ

- การเขียนเรียงความ 

6.สอบเก็บคะแนนจากการเขียนจดหมายสมัครงาน 1 ฉบับ        (10 คะแนน)

-ให้นักเรียนศึกษาแบบฟอร์มจดหมาย

-ให้นักเรียนเขียนจดหมายสมัครงานตามโจทย์ที่ครูกำหนดให้

-- ให้นักเรียนเขียนเรียงความตามโจทย์ที่ครูกำหนดให้

(10 คะแนน)

- ให้นักเรียนหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์ประกอบของเรื่องสั้น(10 คะแนน)

6 - 9

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

(Used  Language in Communication)

1.การใช้ภาษาในการสื่อสาร

2.ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร

3.การวิเคราะห์และวิจารณ์ และประเมินค่าในการฟังการดูการอ่าน

4.สารประเภทต่างๆในการสื่อสาร บทความ  สารจากสื่อโฆษณาและทดสอบครั้งที่1

ให้นักเรียนไปฟัง ดู อ่าน จากวิทยุ โทรทัศน์ หรือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ที่นักเรียนชื่นชอบแล้วสรุปลงในกระดาษ A4(10 คะแนน)

 

 

เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน (Substance and Exercise)

 

สัปดาห์ที่

เนื้อหาสาระ

กิจกรรมการเรียนสอน

10  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพูดเพื่อการสื่อสาร

(Speaking for Communication)1. ความหมายและมารยาทในการพูด

2. องค์ประกอบการพูด

3.ชนิดของการพูดและประโยชน์ของการพูด

4.การแสดงความคิดเห็น

การวิเคราะห์ วิจารณ์

5. การศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม

6. ทดสอบปลายภาค

 

 

ให้นักเรียนฝึกพูดแนะนำตัว และยกตัวอย่างบุคคลที่นักเรียนชื่นชอบ เช่น บทบาทที่เป็นนักข่าว พิธีกร ฯลฯ โดยนำเสนอหน้าชั้นเรียน 10 คะแนน

วิธีสอนและกิจกรรม (Teaching and Activity)

1.             ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2.             ศึกษาค้นคว้าอินเทอร์เน็ต

3.             ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นเป็นรายบุคคล โดยทำรายงานและอภิปรายในชั้นเรียน

4.             ผู้สอนสรุป อภิปรายเพิ่มเติม โดยใช้แผ่นใสหรือ power point  ประกอบการบรรยาย

5.             ตอบคำถามทบทวนท้ายบท

 

สื่อการเรียนการสอน   (Media)

         1.    หนังสือภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

         2.    แผ่นใส 

         3.    ใบงาน

         4.      อินเทอร์เน็ต


การวัดและประเมินผลรายวิชา  (คะแนนรวม 100  คะแนน)

1.   ความสนใจและการมีส่วนร่วมในเวลาเรียน              10    คะแนน

2.   งานมอบหมาย                                                            20    คะแนน

3.     ทดสอบกลางภาค                                                     20    คะแนน    

4.      กิจกรรม                                                                   30    คะแนน

5.      ทดสอบปลายภาค                                                     20    คะแนน

 

การประเมินผล

       คะแนน   80 - 100                                              ระดับคะแนน  4.0

       คะแนน   75 - 79                                                ระดับคะแนน  3.5

       คะแนน   70 - 74                                                ระดับคะแนน  3.0

       คะแนน   65 - 69                                                ระดับคะแนน  2.5

       คะแนน   60 - 64                                                ระดับคะแนน  2.0

       คะแนน   55 - 59                                               ระดับคะแนน  1.5

       คะแนน   50 - 54                                               ระดับคะแนน  1.0

       คะแนน   ต่ำกว่า  50                                          ระดับคะแนน  0

 

Comments