อวยพร

การกล่าวอวยพร      เป็นการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ เช่น   งานวันเกิด   งานมงคลสมรส   งานขึ้นบ้านใหม่   งานปีใหม่   งานฉลองการเลื่อนยศ   มีหลักการพูดดังนี้

๔.๑ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับเกียรติให้ขึ้นมากล่าวอวยพร

๔.๒ กล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้พูดต่อเจ้าภาพ

๔.๓ กล่าวถึงคุณความดีและเกียรติคุณหรือผลงานเด่นๆ ของเจ้าภาพ

๔.๔ กล่าวอวยพรขอให้เจ้าภาพมีอายุยืนยาวนานมีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ตัวอย่าง

            สวัสดีค่ะ    ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน     ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมากล่าวอวยพรคุณยาใจ   แม้ว่าคุณยาใจจะมีอายุครบ  ๕๐  ปีบริบูรณ์แล้ว  แต่ความขยันของท่านมิได้ลดลง   สุขภาพของท่านก็ยังแข็งแรงยังสามารถทำงานร่วมกับดิฉันได้อีกนาน   คุณยาใจเป็นคนที่ทำงานได้ดีมาก  มนุษยสัมพันธ์ดีเป็นเลิศ   ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง   และในโอกาสนี้ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักคุ้มครองให้คุณยาใจปราศจากโรคภัยทั้งปวงมีความก้าวหน้าในการทำงาน   มีอายุยืนยายตลอดไปเทอญ   สวัสดีค่ะ

 

การกล่าวตอบคำอวยพร       มีวิธีการพูดดังนี้

๕.๑ ขอบคุณผู้ที่มาร่วมงานทุกคนและซาบซึ้งที่ได้ให้เกียรติมาในงานครั้งนี้   และขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน

๕.๒ พูดแสดงความจริงใจต่อคำอวยพรที่ได้

๕.๓ กล่าวขอให้ร่วมสนุกในงานต่อไป

ตัวอย่าง

            กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานแสดงความยินดีกับกระผมใน   วันนี้   พรใดที่ท่านมอบให้ผม   ผมขอน้อมรับไว้และขอสัญญาว่า   ผมจะทำตามคำแนะนำของทุกท่านด้วยครับ   ถ้ามีสิ่งใดที่บกพร่องในงานนี้   ผมขออภัยมา  ณ ที่นี้ด้วย   สวัสดีครับ


การกล่าวอวยพร

การพูดอวยพร มักใช้ควบคู่ไปกับการแสดงความยินดีหรือแสดงความปรารถนาดี เพราะก่อนจะอวยพรมักต้องแสดงความยินดีมาก่อน หรือถ้าเป็นการกล่าวแสดงความยินดีโดยแท้จริงก็มักลงท้ายด้วยการอวยพร
การอวยพรมีหลายโอกาส เช่น ในงานมงคลสมรส งานวันเกิด งานวันปีใหม่ขึ้นบ้านใหม่ ตลอดจนการอวยพรของผู้หลักผู้ใหญ่ ซึ่งมักเรียกว่า อำนวยพร (อำนวยอวยพร อวยชัยให้พร ให้ศีลให้พร) แก่ลูกหลาน ลูกศิษย์ ผู้ใต้บังคับบัญชา ฯลฯ ข้อปฏิบัติโดยทั่วไปในการพูดอวยพรมีดังนี้
 ๑) พูดด้วยท่าทีร่าเริงเป็นการแสดงความยินดีไปในตัว
 ๒) เริ่มต้นด้วยเสียงค่อนข้างดังเล็กน้อย เป็นการเรียกความสนใจเพราะงานชนิดนี้ มักมีเสียงรบกวนมาก ข้อความตอนต้นควรเป็นใจความง่าย ๆ สั้น ๆ
 ๓) ควรดำเนินเรื่องให้เป็นไปตามความเหมาะสม เช่น ถ้าเป็นงานวันเกิด ควรกล่าวถึงความสำคัญในวันเกิด แล้วจึงพูดถึงคุณงามความดี และเกียรติคุณของเจ้าภาพตามสมควร ถ้าเป็นการแต่งงาน ควรเริ่มด้วยการบอกกล่าว ถึงความสัมพันธ์ของท่านกับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย ถ้าผู้พูดรู้จักทั้งคู่ ถ้ามีประสบการณ์มากพอควรให้ข้อคิดในชีวิตการสมรส แล้วกล่าวแสดงความยินดีที่ทั้งสองฝ่ายได้สมรสกัน อันจะเป็นการก่อสร้างรากฐาน เป็นครอบครัวที่ดีต่อไป
 ๔) ลงท้ายด้วยการกล่าวคำอวยพร ขอให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปการพูดอวยพรถือเป็นการพูดในงานมงคล ไม่ควรจะให้มีถ้อยคำซึ่งไม่น่าปรารถนา (ไม่เป็นมงคล) ในคำกล่าว เช่น ในงานวันเกิด ไม่ควรมีคำว่า “ตาย” “แก่” “เจ็บป่วย” ฯลฯ ในงานสมรสไม่ควรมีคำว่า “แต่งงานใหม่” ฯลฯ อยู่ด้วยจะดีมาก ไม่ควรพูดยืดยาว ซ้ำซาก ควรทักทายที่ประชุมให้ถูกต้องตามลำดับ คำขึ้นต้นควรให้เร้าความสนใจตอนจบใช้ถ้อยคำ ให้ประทับใจ ในเรื่องจะกล่าวถึง การกล่าวอวยพรเฉพาะงานมงคลที่ใช้กันอยู่เสมอ คือ

๕.๑ การกล่าวอวยพรในงานมงคลสมรส การกล่าวในพิธีมงคลสมรส จะใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ นาที โดยปกติจะใช้เวลา ๕ – ๗ นาที นิยมพูดปากเปล่า ซึ่งมีหลักการกล่าวที่ควรยึดเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้
 ๑) กล่าวคำปฏิสันถาร
 ๒) กล่าวถึงความรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้ขึ้นมาอวยพร
 ๓) ความสัมพันธ์ของผู้พูดกับคู่บ่าวสาว
 ๔) ให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตและการครองรัก
 ๕) อวยพรและเชิญชวนให้ดื่มอวยพร

๕.๒ การกล่าวอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ การกล่าวคำอวยพรในวันขึ้นปีใหม่มักจะพูดปากเปล่า โดยมีหลักที่ควรยึดเป็นแนวปฏิบัติในการกล่าวดังนี้
 ๑) กล่าวคำปฏิสันถาร
 ๒) กล่าวถึงชีวิตในปีเก่าที่ผ่านมา
 ๓) กล่าวถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีใหม่
 ๔) อวยพร

๕.๓ การกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด การกล่าวในพิธีดังกล่าวนิยมพูดปากเปล่า มีหลักการที่ควรยึดเป็นแนวการปฏิบัติในการกล่าวดังนี้
 ๑) คำปฏิสันถาร
 ๒) กล่าวรู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสกล่าวคำอวยพร
 ๓) การสร้างคุณงามความดี หรือพูดถึงความสัมพันธ์ที่ผู้พูดมีต่อท่านผู้นั้น
 ๔) การเป็นที่พึ่งของบุตรหลาน
 ๕) อวยพรให้มีความสุข

วิธีการกล่าวอวยพร มีข้อปฏิบัติที่ควรจำดังนี้
๑. ควรกล่าวถึงโอกาสและวันสำคัญนั้น ๆ ที่ได้มาอวยพรว่าเป็นวันสำคัญอย่างไรในโอกาสดีอย่างไร มีความหมายแก่เจ้าภาพหรือการจัดงานนั้น อย่างไรบ้าง
๒. ควรใช้คำพูดที่สุภาพ ไพเราะ ถูกต้อง เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง
๓. ควรกล่าวให้สั้น ๆ ใช้คำพูดง่าย ๆ ฟังเข้าใจดี กะทัดรัด กระชับความ น่าประทับใจ
๔. ควรกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้อวยพรกับเจ้าภาพ กล่าวให้เกียรติ ชมเชยในความดีของเจ้าภาพและแสดงความปรารถนาดีที่มีต่อเจ้าภาพ
๕. ควรใช้คำพูดอวยพรให้ถูกต้อง หากเป็นการอวยพรผู้ใหญ่นิยมอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือมาประทานพร

ตัวอย่างการกล่าวอวยพรวันเกิด
วันนี้เป็นวันอันเป็นมงคลยิ่งคือวันเกิดของหลานรักของลุงลุงมีความยินดี อย่างยิ่ง ที่เห็นหลานโตวันโตคืน ตลอดเวลา๑๐กว่าปีที่ผ่านมาลุงเฝ้าดูความเจริญ ของหลาน ด้วยความชื่นใจ มาวันนี้ครบรอบวันเกิดปีที่ ๑๑ แล้วลุงขอให้หลานรัก มีแต่ความสุข ความเจริญ มีอายุมั่นขวัญยืน เป็นที่รักของปู่ย่าตายายตลอดไป


Comments