แนะนำผู้พูด

การแนะนำผู้อื่น       มีหลักการดังนี้

๒.๑ แนะนำสั้นๆ

๒.๒ แนะนำเฉพาะสิ่งที่ดี   ไม่กล่าวเรื่องที่ไม่เหมาะสม

๒.๓ ต้องแนะนำให้สุภาพบุรุษได้รู้จักกับสุภาพสตรี

๒.๔ แนะนำผู้อ่อนอาวุโสให้รู้จักผู้อาวุโส

๒.๕ การแนะนำบุคคลต่อที่ประชุมหรือชุมชนต่างๆ ให้เอ่ยถึงกลุ่มชนก่อน

ตัวอย่าง

            ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย   ผู้ที่จะพูดต่อไปนี้  คุณเย็นใจ  รักฤดู   ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทธนากรพืชผลจำกัด   ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรี   จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตทางด้านการตลาด   ท่านปฏิบัติงานด้วยความมานะ  อุตสาหะ   จนได้รับโล่เกียรติยศดีเด่นในด้านพนักงานผู้มีความขยันเป็นเลิศ  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕   จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย   ท่านเคยไปศึกษาดูงานที่ประเทศแคนาดา  สหรัฐอเมริกา  รัสเซียเป็นประจำ   และในวันนี้ท่านสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติ์มาบรรยายเรื่อง  แรงงานไทยคือหัวใจของชาติ   ขอเชิญท่านรับฟังแนวคิดของท่านวิทยากรได้แล้วครับ

แนะนำผู้อื่นComments