ภาษาไทยพื้นฐาน

                                                                                                                                                   ท - ป - น

รหัสวิชา 2000-1101  วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน                                                             หน่วยกิต  2 - 0 - 2

หมวดวิชา........................................................................... กลุ่มวิชา...........................................................................

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

      1มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย

      2สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาส                 และสถานการณ์

      3สามารถนำความรู้และทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนไปใช้สื่อสารใน                 ชีวิตประจำวันถูกต้องตามหลักการ

      4.  เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทย

สมรรถนะรายวิชา

      1แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน

      2วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ

      3พูดติดต่อกิจธุระ พูดในโอกาสต่างๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม

      4เขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงงานตามหลักการ

คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาเกี่ยวกับการรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับภาษา การฟัง
การดู และการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพูดในโอกาสต่างๆ ตามมารยาทของสังคม การกล่าวทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อกิจธุระ
พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น  การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนสะกดคำ สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม เขียนประวัติย่อ เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ